Quins

Nasazení mikrofiltrační jednotky pro KLEMAT

Zadání

Zákazník, který v rámci své činnosti provozuje stroje pro řezání vodním paprskem, nás oslovil s žádostí o dodání řešení, které by dočistilo vodu z městského vodovodního řádu. Voda v tomto řádu je totiž do značné míry znečištěna malými částicemi nerozpuštěných látek.

Navrhnuté řešení

V tomto případě by byla písková filtrace a běžné svíčkové filtry prakticky neúčinné, stroj totiž pracuje s takovými tlaky, díky kterým dochází vlivem působení nečistot ve vodě k extrémně rychlému opotřebení dílů nejen u vysokotlakých čerpadel, ale i samotné řezací trysky.

Námi navrhnutým řešením byla instalace mikrofiltrační jednotky před řezací stroj.

Výhody řešení pro zákazníka

Díky instalaci mikrofiltrační jednotky se nám z vody podařilo odstranit všechny nerozpuštěné látky, což čtyřnásobně prodloužilo životnost dílů. Spolu s šetřením dílů také došlo ke zkrácení doby odstávky nutné pro servis.

Dodávka vodního hospodářství pro SOGEFI

Zadání

Zákazník z Francie se rozhodl pro zhotovení nového výrobního závodu v Mexiku, jehož součástí je i linka povrchových úprav, a to včetně předúpravy, jejíž součástí je odmaštění, oplach, aktivace, fosfátování a dalšího oplachu, který je prováděn demineralizovanou vodou.

Cílem zde tedy bylo vyčištění odpadních vod na takovou úroveň, která je vyžadována běžnými kanalizačními řády v EU (2 m3/hod) a příprava demineralizované vody, která byla čerpána z místního vrtu (1,2 m3/hod). Malou zvláštností zde byla také napěťová soustava 3 x 480 V, 60 Hz a velmi vysoké teploty.

Navrhnuté řešení

Navrženým řešením byla instalace plně automatické průtočné sorpčně-deemulgační stanice pro likvidaci odpadních vod, a to včetně retenčních nádrží, dávkovací stanice činidel, pískového filtru a kalového hospodářství.

Demineralizovaná voda pak byla připravována prostřednictvím nainstalované jednotky reverzní osmózy. Její skladování bylo umožněno díky instalaci UV zářiče, kterým se vyrobená voda dezinfikovala.

Výhody řešení pro zákazníka

Navržené řešení vyřešilo problém zahnívání vody, které bylo způsobeno vlivem extrémních teplot.

Instalace nové ČOV pro Karsit

Zadání

Zákazník se potýkal s problémem nedostačující kapacity KTL lakovací linky, která byla tedy následně patřičně navýšena. To však v konečném důsledku vedlo ke zvýšení produkce odpadních vod a stávající čistírna již nebyla schopná dané kapacity obstarat.

Navrhnuté řešení

Bylo tedy rozhodnuto o instalaci nové ČOV s kapacitou 7 m3/hod.

Problémem však byly nedostatečné prostory k instalaci, instalace tedy probíhala na míru danému případu. Prostor instalace byl rozšířen o jedno podlaží, a to díky vestavěné ocelové konstrukci.

Dalším problémem bylo extrémní časové omezení realizace. Celý proces musel trvat maximálně 18 dní, tedy v době celozávodní dovolené. Pro plánování a realizaci obdobných akcí je obvykle zapotřebí minimálně 6 měsíců.

Výhody řešení pro zákazníka

V posledním týdnu dubna proběhla první jednání.

Kontrakt byl uzavřen a první výrobní práce započaly již od 13. 6.

3. 7., tedy první den celozávodní dovolené, byly zahájeny práce na místě určení, především pak došlo k demontáži stávajícího zařízení a čištění pracovního prostoru. Od 7. 7. došlo ke stavbě ocelových konstrukci, o tři dny později k instalaci nově navržené ČOV.

21. 7., tedy první den výroby po celozávodní dovolené, došlo k úspěšnému předání navrženého řešení ke zkušebnímu provozu. Veškeré práce tedy proběhly bez potíží v předem domluveném rozsahu a časovém intervalu.

Instalace diskového filtru pro Škoda City Servis

Zadání

Dopravní podnik požadoval návrh řešení, které by dokázalo efektivně vyčistit odpadní vodu z nové mycí linky pro vozidla MHD před jejím vstupem do městské kanalizace. S tím šel také ruku v ruce požadavek na celkové snížení spotřeby mycí vody.

Mytí je prováděno ve dvou boxech za použití vysokotlaké a kartáčové technologie. Denní spotřeba mycí vody činí přibližně 18,6 m3, ročně pak zhruba 4650 m3.

Navrhnuté řešení

Rozhodli jsme se zde pro instalaci gravitačních usazováků a diskového filtru, díky kterému jsme mohli vodu dekontaminovat do takové podoby, že značná část bude využitelná zpětně pro  mycí proces. Finální oplach však probíhal za využití čisté vody z řádu. Zbytková voda byla likvidována v automatické průtočné ČOV a následně vypouštěna do kanalizace.

Výhody řešení pro zákazníka

Díky realizaci tohoto řešení jsme mohli zpětně využít až 80 % vody, což dělá v konečném důsledku roční úsporu okolo 348 tisíc Kč. Uspořeny byly také chemikálie používané k čištění vody a další finance za likvidaci vzniklého kalu, celkově se pak bavíme o roční úspoře dalších 70 tisíc Kč.

Konzultujte s námi